سلام به وبلاگ علوم قاضی زاده خوش آمدید
 
 
نظر یادتون نره


تاریخ : سه شنبه 17 اسفند 1389 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 | 05:30 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : یکشنبه 4 فروردین 1392 | 06:42 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : یکشنبه 20 اسفند 1391 | 03:50 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : جمعه 20 بهمن 1391 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1391 | 04:13 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1- جسمی در فاصله 8سانتی متری ازیک اینه کوژ با فاصله کانونی 12سانتی متر قراردارد تصویرش چقدر تا جسم فاصله دارد؟
2- فاصله کانونی یک عدسی کاو 14 سانتی متر است .یک تصویر حقیقی در فاصله 21سانتی متری از عدسی تشکیل داده است، فاصله جسم تا عدسی را محاسبه کنید.
3-  شعاع یک اینه کاو 36سانتی متر است. ازشمعی که در فاصله 27سانتی متری ان قرار دارد ،تصویر را در چه فاصله ای از اینه تشکیل می دهد ویژگی های تصویر را بنویسید.
4- شمعی در فاصله 15 سانتی متری از یک عدسی کاو با فاصله کانونی 10سانتی متر قرار دارد تصویر در چه فاصله ای از جسم تشکیل می شود.
5- یک عدسی کوژ ازشمعی تصویری رادر همان سمت جسم تشکیل داده است،به طوری که فاصله جسم تا تصویر 12سانتی متر است وجسم تا عدسی 3سانتی متر فاصله دارد.فاصله کانونی عدسی را بدست آورید.
موفق وپیروز باشید.طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : دوشنبه 2 بهمن 1391 | 08:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

امواج مکانیکی غیراز امواج طولی و عرضی، انواع دیگری از موج نیز دارند که عبارتند از:
1- موج پیچشی:

در موج طولی و عرضی مسیر هر ذره نوسانی یک خط مستقیم است. در موج پیچشی مسیر هر ذره قوسی از یک دایره است. برای ایجاد یک موج پیچشی در یک فنر باید سر فنر را به نقطه ای ثابت بسته و سر دیگر آن را در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن با یک حرکت نوسانی منظم به چرخش در آوریم. در این صورت همه نقاط فنر حول محور آن دارای حرکت تناوبی خواهند شد و موج پیچشی در فنر منتشر می شود. در این حالت راستای انتشار و ارتعاش دقیقا مشخص نیست.

2- امواج ایستاده:

اگر سیمی را به دو نقطه A و B محکم ببندیم و به آن ضربه ای بزنیم موجی ایجاد شده و پس از برخورد به مانع در خلاف جهت اول بر می گردد و در طول سیم تعدادی گره و شکم ایجاد می شود که به آن موج ایستاده یا ساکن می گوییم.
مثال: امواج صوتی در تارهای مرتعش و لوله های صوتی


3- امواج مسطح و کروی:
امواج را می توان، بسته به محیط انتشار آن ها، به امواج یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی طبقه بندی کرد.
در طناب و فنر، موج در بعد طولی، و بر سطح آب، موج در بعدهای طول و عرضی و در فضا موج در سه امتداد متفاوت، انرژی منتشر می کنند.
اگر موج در فضا منتشر شود، نقاط مختلف فضا تحت تاثیر انرژی امواج قرار می گیرند. اگر شعاع های موج موازی باشند و موج در یک محیط همگن منتشر شود، موج مسطح خواهد بود و چنانچه موج در یک نقطه تولید شود و در محیط سه بعدی همگن انتشار یابد، شعاع های موج، شعاع های واگرا خواهند بود و موج کروی خواهیم داشت.4- موج پلاریزه:

اگر ارتعاشات در یک راستای ثابت صورت گیرد، به طوری که راستای انتشار و راستای ارتعاش در یک صفحه ثابت قرار داشته باشد، موج را پلاریزه می گویند.


طبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : شنبه 23 دی 1391 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظراتطبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:30 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
1-اگر جسمی را بین یک پرده با چشمه نور نقطه ای قرار داده وحرکت دهیم،دراندازه سایه چه تغییری می بینید؟
2- درصورتی یک جسم کدر را بین پرده با چشمه گسترده جابجا کنیم در طول سایه ونیم سایه چه تغییری رخ می دهد؟
3- جسمی رادر فاصله 7متری اینه تخت قرار دارد . اگر ان را 1.5متر باینه نزدیک کنیم
الف- فاصله تصویر نا شخص چقدراست؟
ب- چقدر شخص به تصویر نزدیک شده است؟
ج- فاصله تصویر تا اینه چقدر است؟
4- خورشید گرفتگی کامل با حلقوی را با رسم شکل با هم مقایسه کنید.
5- خورشید گرفتگی را با ماه گرفتگی با رسم شکل مقایسه کنید.
6- با طراحی ازمایش یا ارایه پدیده ای ثابت کنید نور بر خط مستقیم حرکت می کند.
7- یک جسم مانند میله پرچم را در نطر بگیرید ،طول سایه ان را در طول شبانه روز در فصل زمستان وتابستان با هم مقایسه کنید.این تغییرات را با رسم شکل نشان دهید.
8- یک جسم در چه صورتی می تواند به صورت چشمه نور یا منیر باشد؟
9- چرا تصویر در شیشه که بازتاب کمی دارد دیده می شود اما در دیوار سفید که بازتاب بیشتری دارد دیده نمی شود؟
10- قانون بازتاب را بارسم شکل توضیح دهید.
11- اگر پرتو بازتاب نور با یک اینه تخت زاویه ای به اندازه ربع زاویه بین پرتو تابش وبازتاب بسازد،زاویه تابش چنددرجه است؟
12- درصورتی که زاویه تابش 25درجه باشد واینه را یک بار 5درجه در جهت عقربه های ساعت وبار دیگر همین اندازه نسبت به حالت اول مخالف عقربه های ساعت بچرخانی در هر حالت زاویه بازتاب چقدر است؟
13در صورتی پرتو نوری با زاویه 45درجه به ابنه اول از دواینه تخت متقاطع بتابد وبه اینه دوم برخورد کند وروی خودش بازتاب شود زاویه بین دو اینه چند درجه است؟
14- در دو اینه تخت متقاطع 11تصویرازجسم بین ان ها تشکیل شده است.زاویه بین دو اینه چند درجه است؟
15- رابطه میان زاویه بین دواینه وتعداد تصو یرهایی که از جسم بین انها تشکیل می شود بنویسید.
16- ویژگی های تصویر در اینه تخت را بنویسید وکاربردهای ان را بیان کنید.
17- میدان دید کدام نوع از اینه ها بیشتر است؟وبرای هریک از اینه های خمیده کاربرد بنویسید؟
18- اینه های زیر را 2تا 2تا باهم مقایسه کنید
تخت- کاو - کوژ
19- ازجسم کدری به طول 12 سانتی مترکه در فاصله 15 سانتی متری یک چشمه نقطه ای نور قرار دارد سایه ای به طول 36 سانتی متر تشکیل شده است.فاصله جسم تا پرده چقدر است؟
20- لامپی در فاصله 6متری از سطح زمین قرار دارد.یک میله 2متری عمود بر زمین در فاصله 1.5 متری ازنقطه زیر لامپ است با رسم پرتوها سایه را نشان دهید واندازه طول سایه را محاسبه کنید.
21- یک صفحه گرد به قطر 8 سانتی متر در فاصله 20سانتی متری ازچشمه گستر ده ای به طول 4 سانتی متر قرار دارد اگر پرده ای در فاصله 40سانتی متری صفحه باشد،مشخص کنید قطر سایه ،مجموع قطر سایه ونیم سایه و پهنای یک نیم سایه چقدر است؟
22- بارسم پرتوها تشکیل تصویرمجازی در هریک از اینه های تخت ، محدب ومقعر را نشان دهید.
23- بارسم پرتو ها انواع تصاویر حقیقی در اینه کاو را رسم کنید.
24- طیف چیست ؟ وعلت تشکیل طیف رابنویسید.
25- چرا از بیرون استخر عمق ان کم تر از اندازه واقعی دیده می شود؟بارسم پرتوها نشان دهید.
26- اگر از داخل استخر به شخصی که کنار استخر ایستاده نگاه کنیم قد اورا بلندتر می بینیم یاکوتاه تر علت را بنویسید.
27- بارسم شکل خروج پرتوهای عمود ومایل را از اب به هوا نشان دهید.
28- شکست نور چیست وبه چه علت اتفاق می افتد؟
29- زاویه حد وباز تابش کلی را بارسم شکل توضیح دهید.
30- اگر جسمی در فاصله 12 سانتی متری از یک اینه محدب با فاصله کانونی 4سانتی متر باشد تصویر چه فاصله ای از جسم دارد؟ویژگی های تصویر رابنویسید.
31- اگر جسمی در فاصله 15سانتی متری از یک اینه مقعر به شعاع 40سانتی متر باشد تصویر در چه فاصله ای از اینه می افتد؟ویژگی های ان را بنویسید.
پیروز باشیدطبقه بندی: فیزیک،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1391 | 07:52 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1391 | 07:35 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : شنبه 11 آذر 1391 | 08:11 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : شنبه 11 آذر 1391 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تاریخ : شنبه 11 آذر 1391 | 07:50 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات
تاریخ : جمعه 10 آذر 1391 | 01:35 ب.ظ | نویسنده : مهدی قاضی زاده | نظرات

تعداد کل صفحات : 32 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...

  • تبلیغات
  • امید
  • کارت شارژ همراه اول
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات